Uživatelé

Jirpa: Smlouva o bezúplatném pohlavním styku

Na norník kdysi postnul Jirpa, kterému tímto děkuji. Nepochybně to stojí za přečtení. Takže, tady to máte a Jirpovi ještě jednou, dík.

Smluvní strany:

Jméno, příjmení, titul :………………………………………

Trvalé bydliště :………………………….…………………

Zaměstnání :……………………………….……………….

Rodné číslo : …………………………… IQ : ……………

(Dále jen souložící A)

a

Jméno,příjmení, titul :………………………………………

Trvalé bydliště :………………………….…………………

Zaměstnání :……………………………….……………….

Rodné číslo : ……………………………IQ : ……………..

(Dále jen souložící B)

prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a níže uvedeného dne uzavírají tuto smlouvu:

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení dobrovolného pohlavního styku, případně jiná sexuální aktivita vykonaná mezi souložícím A a souložícím B za účelem oboustranného sexuálního uspokojení. Pohlavní styk provedou souložící A a B bez nároku na jinou odměnu.

II. Termín plnění

Souložící A a souložící B se zavazují provést pohlavní styk v termínu od………………… hod.……. do ……………………hod …….. . Je–li termín plnění dlouhodobý (déle než 2 minuty), může být proveden libovolný počet pohlavních styků.

 III. Záruka plnění

Nedojde li během plnění předmětu smlouvy k uspokojení některé smluvní strany, má neuspokojená strana právo na opakované náhradní plnění předmětu smlouvy bez zbytečných odkladů a keců. Nedojde-li ani při opakovaném plnění k uspokojení, je uspokojený souložící povinen doporučit neuspokojenému souložícímu k uspokojení některého svého známého ochotného vykonat záskok v pohlavním styku. Při provádění záskoku v pohlavním styku nepřecházejí na zaskakujícího žádná práva ani povinnosti plynoucí z této smlouvy , kromě povinnosti uspokojit druhého souložícího.

 IV. Výpověď

  1. Rozhodne-li se některá smluvní strana smlouvu vypovědět před zahájením pohlavního styku, má právo tak učinit písemně nejpozději 30 kalendářních dnů před zahájením termínu plnění. Výpovědní lhůta začíná plynout dnem doručení notářsky ověřené výpovědi druhé smluvní straně.
  2. Rozhodne-li se některá smluvní strana smlouvu vypovědět po zahájení pohlavního styku, má právo tak učinit pouze vytažením a útěkem.

 V.Oplodnění
Dojde-li během plnění předmětu smlouvy k oplodnění některé smluvní strany, pak oba souložící shodně prohlašují, že se neznají, nikdy a nikde se nepotkali ani neviděli a nikdy nevznesou žádné požadavky na druhého souložícího. Výše uvedené neplatí, pokud se v písemném dodatku ke smlouvě dohodnou jinak.

VI. Ostatní ujednání.

Prodloužení termínu plnění smlouvy je možno provézt předem písemně, případně i během plnění a to ústně slovy “ ještě, ještě“. Souložící A i souložící B shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetli a že byla uzavřena ve střízlivém stavu na základě jejich svobodné vůle. V žádném případě se tedy nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu znásilnění dle § 241 Trestního zákona , ani trestních činů omezování osobní svobody dle § 231 Trestního zákona , případně vydírání dle § 235 trestního zákona.
Smluvní strany svými podpisy potvrzují autentičnost této smlouvy a pravdivost údajů v této smlouvě uvedených. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

 V………………………….dne:

 Souložící A:…………………………….. Souložící B:………………………

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

odpověď na Jirpa: Smlouva o bezúplatném pohlavním styku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Komentáře
Přidáno: