Zákony

Vážení uživatelé a návštěvníci našich stránek. Tato část webu se věnuje zákonům, nařízením a vyhláškám, které dnes upravují postoj státoprávních orgánů k prostituci. Původně jsme chtěli tento materiál zpracovat jako článek, jenže je tak obsáhlý a později na něj bude odkazováno z připravovaných statí, že jsme se rozhodli pro vytvoření samostatné stránky. Největší pozornost je věnována trestnímu zákonu, který je dnes využíván zejména pro stíhání dodavatelů služeb a mravnostním oddělením ke stíhání klientů prostitutek.

 V archivu MVČR se dočteme následující:

Prostituce v ČR (výtah – pozn. Yanek)

Evidence prostitutek se nevede, protože zákon pojem prostituce nezná – prostituce nepatří mezi trestné činy.

Prostituci ovšem provází návazně řada jiných trestných činností: kuplířství, ohrožování mravnosti, pornografie, drogy, násilné tr. činy, omezování osobní svobody, krádeže (uspávačky), loupežná přepadení, obchod s bílým masem atd.

Neexistuje ani přibližný odhad počtu prostitutek na našem území. (zvýrazněno – pozn. Yanek) Prostitutky se dělí přibližně do tří základních kategorií:

 • pouliční prostitutky, mají stanoviště na ulicích a silnicích např. E 55, patří k nejnižší a nejméně placené kategorii
 • tzv. společnice, mají stanoviště v soukromých podnicích, barech, restauracích. Špičkové společnice čekají na telefonu na většinou již známé stálé zákazníky v přepychových vlastních apartmá, dostávají typy od zprostředkovatelů nebo doporučení od známých osob či zákazníků. Mluví několika jazyky, není výjimečné, že někdy fungují jen jako společenský doprovod dobře situovaných mužů na veřejnosti. /to není tak úplně pravda, bylo by to nutné ještě rozdělit – pozn. Yanek/
 • zaměstnané, vdané ženy a studentky, které provozují prostituci k zlepšení své finanční situace více méně nepravidelně, ale i pro zábavu.
 • V ČR nejsou prostitutky jako celek organizované v žádné organizaci podobné odborům, jen jejich část vytvořila vlastní organizaci La Strada, navazující na zahraniční organizace. V této oblasti působí Dr. Malinová, která jim dává rady, vydává kondomy, věnuje se prevenci a základní hygieně.
 • K zavedení systému a řádu v prostituci chybí potřebná legislativa počínaje stanovením definice prostituce, pornografie, erotiky až po změnu § 204 – kuplířství, neboť provozovatel veřejného domu podle současné judikatury páchá tr. čin kuplířství. Jedním z možných řešení by bylo i zavedení živnostenských listů, které by byly vydávány jen osobám starším 18ti let (omezení prostituce mladistvých), návazně by bylo možné stanovit místo provozování živnosti (omezení pouliční prostituce) a předkládání zdravotního potvrzení (omezení přenosu nakažlivých nemocí).
 • Obdobně funguje i mužská prostituce, ale v mnohem menším rozsahu.

A nyní již avizované zákony a nařízení:

Trestně  právní rovina

I. Ustanovení § 204 trestního zákona – kuplířství

 1. Podle ustanovení § 204 odst. 1 tr. zák. o trestném činu kuplířství je třeba rozlišovat zjednání, přimění nebo svedení jiného k provozování prostituce a kořistění z prostituce provozované jiným. Zatímco první druh jednání (zjednání, přimění nebo svedení jiného k prostituci) je podobný návodu ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) tr. zák., jako jedné z forem trestné součinnosti v užším slova smyslu, s tím že jsou zde obsaženy i určité formy donucení, a postačí i pouhá dohoda, tak druhé jednání (kořistění z prostituce provozované jiným ) je svou povahou obdobou podílnictví. /Právě toto je zneužíváno orgány činnými v trestním řízení ke stíhání například odborných profesí provádějících úklid, opravy, úpravy nebo rekonstrukce, firem dodávajících IT řešení a podobně – pozn. Yanek/

 II. Ustanovení § 205 trestního zákona – ohrožování mravnost

1. Kdo pornografické dílo písemné, fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné takové dílo

a)  nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje dítěti, nebo
b)  na místě, které je dětem přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

2. Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo,

a)  které zobrazuje nebo jinak využívá dítě

b)  v němž se zobrazuje násilí či neúcta k člověku, nebo

c)  které zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem

3.  anebo kdo kořistí z takového pornografického díla,bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

4.  Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

a)  jako člen organizované skupiny,
b)  tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
c)  v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

5. Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

a)      jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b)      v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

III. Ustanovení § 216a trestního zákona – obchodování s dětmi

 1)  Kdo za odměnu svěří dítě do moci jiného za účelem adopce nebo pro jiný podobný účel, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.

2)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán

a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo

b)  získá-li takovým činem značný prospěch.

3)  Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvlášť závažný následek.

 IV. Ustanovení § 217 trestního zákona – ohrožování mravní výchovy mládeže

 1)      Kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší než osmnáct let nebezpečí zpustnutí tím, že

a)      svádí ji k zahálčivému nebo nemravnému životu

b)      umožní ji vést zahálčivý nebo nemravný život, nebo

c)      závažným způsobem poruší svou povinnost pečovat o osobu mladší než osmnáct let,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

2)      Kdo umožní, byť i z nedbalosti, osobě mladší než osmnáct let hru na hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

3)      Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán

a)      spáchal-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ze zavrženíhodné pohnutky

b)      pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu

c)      spáchal-li takový čin opětovně, nebo

d)      získal-li takovým činem značný prospěch.

 V. Ustanovení § 231 trestního zákona – omezování osobní svobody

1)  Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

 2)  Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu usnadnit jiný trestný čin.

3)   Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny.

4)      Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvlášť závažný následek.

VI. Ustanovení § 232 trestního zákona – zbavení osobní svobody

1)      Kdo jiného zbaví osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.

2)      Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvlášť závažný následek.

VII. Ustanovení § 233 trestního zákona – zavlečení do ciziny

1)      Kdo jiného zavleče do ciziny, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let. /Pozor! Při současné praxi je tendence vydávat za zavlečení do ciziny i zahraniční eskorty. Možná obrana je, nechat podepsat příslušné osobě – doprovodu – prohlášení o tom, že Vás doprovází dobrovolně – pozn. Yanek/

2)      Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán

a)      spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny

b)      spáchá-li takový čin na osobě mladší než patnáct let nebo na osobě stižené duševní poruchou nebo duševně nedostatečně vyvinuté, nebo

c)      způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvlášť závažný následek.

VIII. Ustanovení § 235 trestního zákona – vydírání

 1)      Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

 2)      Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán

a)      spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny

b)      spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami

c)      spáchá-li takový čin se zbraní

d)      způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo značnou škodu

e)      spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, nebo

f)        spáchá-li takový čin na jiném pro jeho rasu, národnost, příslušnost k etnické skupině, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání

3)      Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nebo škodu velkého rozsahu.

IX. Ustanovení § 241 trestního zákona – znásilnění

1)      Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti jiného, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.

2)      Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na osobě mladší než osmnáct let.

3)      Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán

a)      způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo

b)      spáchá-li takový čin na osobě mladší než patnáct let

 4)      Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

X. Ustanovení § 246 trestního zákona – obchodování se ženami.

1)      Kdo do ciziny nebo z ciziny zláká, najme nebo dopraví jiného v úmyslu, aby ho bylo užito k pohlavnímu styku, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

2)      Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán

a)      spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny

b)      spáchá-li takový čin v úmyslu získat značný prospěch

c)      spáchá-li takový čin na jiném mladším než osmnáct let, nebo

d)      spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci.

3)      Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán

a)      způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo

b)      spáchá-li takový čin v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu.

c)      Trestním zákonem se v tomto případě rozumí zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění.

XI. Ustanovení § 46 odst.(2) zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění/jedná se o výši pokuty za pozměnění, zničení nebo odstranění úřední vyhlášky nebo neoprávněné užívání vědeckých hodností nebo úmyslné uvedení nesprávných údajů v úředním styku – pozn. Yanek/

Rovina regulativní

 XII. Zákon č. 241/1922 Sb. z. a n., o potírání pohlavích nemocí, ve znění zákona č.158/1949 Sb., a zákona č.88/1950 Sb., jehož platní znění se výhradně omezuje na zákaz zřizování a udržování nevěstinců /z tohoto důvodu nelze provozovat hampejzy jinak než bar a ubytovací služby – pozn. Yanek/ a povinnosti státní správy zřizovat ústavy, v nichž se „řemeslným prostitutkám“ zajistí dočasný útulek a příležitosti k nápravě. Obsahuje i ustanovení zajišťující dozor nad zpustlou mládeží, která vede pohlavně nemravný život.

XIII. Dílčí regulativy a možnosti k regulaci výše uvedeného jevu lze nalézt i nedávno přijatém zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a dále v zákoně č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

Rovina mezinárodně právních závazků

 XIV. Úmluva o potlačení a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob z 2.12. 1949 (dále též „Úmluva z 2.12. 1949“), která vstoupila v platnost 25.7. 1951, a ke které přistoupila Československá republika dne 14.3. 1958.

Jenže došlo k potížím – výtah z předkládací zprávy z r. 1999

a)      Usnesením č. 331 ze dne 14. dubna 1999 schválila vláda České republiky materiál předložený ministrem vnitra pod názvem “Rozbor problémů souvisejících s prostitucí a vymezení podmínek jejich systémového řešení”. Z analytické části tohoto materiálu, v níž byla popsána současná situace v oblasti prostituce v České republice a její vývoj od roku 1990 do roku 1999, jednoznačně vyplynula potřeba zásadním způsobem změnit postoj státní administrativy nejen k problémům, které prostituci provázejí, ale i k podnikání v oblasti sexuálních služeb a k prostituci  jako takové.

b)      Některé problémy sice lze řešit dílčími opatřeními, účinné řešení neustále se zhoršující situace v oblasti prostituce v České republice je však možné jen za předpokladu přijetí speciálního zákona o regulaci prostituce. Zpracování a přijetí takového zákona je však podmíněno odstoupením České republiky od Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. Podle názoru zpracovatelů se předmětná Úmluva již přežila a oblasti, které pokrývá, jsou ošetřeny aktuálnějšími a modernějšími mezinárodními dokumenty.

c)      Návrh usnesení k předkládanému materiálu reaguje na zjištěné problémy. Jednotlivé úkoly lze rozdělit do dvou oblastí. Tou první jsou kroky vedoucí k  vypovězení Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob a tou druhou je řešení dílčích problémů souvisejících s prostitucí – např. zkvalitnění metodické činnosti v oblasti vyšetřování trestné činnosti související s prostitucí, zvýšení ochrany mládeže před prostitucí, vytvoření systémového přístupu k péči o oběti obchodování se ženami, vytvoření systémové podpory sociálně intervenčních aktivit zaměřených na ochranu osob ohrožených prostitucí, integrace osvětových a vzdělávacích témat v uvedené oblasti do školní výuky a podpora nevládních organizací působících mezi prostituujícími se osobami.

d)      Materiál prošel řádným meziresortním připomínkovým řízením, přičemž byla vznesena jedna zásadní připomínka Ministerstva spravedlnosti, která byla akceptována. Návrh usnesení byl původně formulován variantně. V první variantě (A) bylo navrhováno odstoupení od Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob a následné zpracování speciálního zákona o prostituci. Druhá varianta (B) nabízela kompromisní řešení vyplývající ze snahy vyhovět ustanovením Úmluvy a potřebě řady měst nepříznivou situaci v oblasti prostituce alespoň částečně řešit. Tato varianta však nepředstavovala významný posun v řešení současné situace, jen pokus o eliminaci nejviditelnějších problémů prostituci provázejících.

e)      Devět resortů se vyslovilo pro vypovězení Úmluvy (varianta A), Ministerstvo zahraničních věcí se pro vypovězení Úmluvy vyslovilo nepřímo, čtyři resorty se ani k jedné z variant nevyjádřily a Ministerstvo průmyslu a obchodu požadovalo pro své rozhodnutí více informací (podrobněji viz část IV. Výsledky připomínkového řízení)

XV. Úmluva o právech dítěte:

1)      Najdete například zde: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf

XVI. Ujednání z 8.5. 1904 (vyhlášené ve Sbírce zákonů uherských), Úmluva o potlačení obchodu s děvčaty z 4.5. 1910 (vyhlášená pod č.26/1913 říšského zákoníku), ve spojení vyhláškou ministra zahraničí č.160/1922 Sb.

XVII. Mezinárodní úmluva o potírání obchodu s ženami a dětmi (vyhlášená pod č. 123/1924 Sb.)

XVIII. Mezinárodní úmluva o potlačování obchodu s necudnými publikacemi a jejich rozšiřování (vyhlášení pod č.96/1927 Sb.)

 Rovina exekutivní – usnesení vlády

 Usnesení vlády Republiky Československé z 11.9. 1957, číslo 968 (k ratifikaci Úmluvy ze dne 2.12. 1949)

Usnesení vlády České republiky z 14.4. 1999, číslo 331

Usnesení vlády České republiky z 15.11. 2000, číslo 1145

Ve vztahu k České republice se předmětnou problematikou z mezinárodně – právních závazků zabývá také Rezoluce Evropského parlamentu k   České republice z 4.10. 2000, bod 11.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.5/5 (2 votes cast)
Zákony, 3.5 out of 5 based on 2 ratings

2 Odpovědi na Zákony

 • Rémi Simeón píše:

  To je pěkná lumpárna, byť je nuvažovat, že by mohla být vypovězena úmluva o potlačování obchodu s lidmi, jinými slovy, ti vládní kriplové se chystají tedy obchodovvat s lidmi, a hrát si na svatoušky tím, že tomu budou říkat jinak . To je krok o 200 let zpět. Je to justiční dobytek. Ať chcípnou šmejdi .

 • Štefan1974 píše:

  Jak se zaregistruju?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>